Pædagogiske Læreplaner

Hvad er en pædagogisk læreplan?

Der skal i alle dagtilbud efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003) udarbejdes en pædagogisk læreplan.

Planen skal indeholde følgende seks temaer:

 • Barnets alsidige personlige udvikling.
 • Sociale kompetencer.
 • Sprog.
 • Krop og bevægelse.
 • Naturen og naturfænomener.
 • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Ved en pædagogisk læreplan forstår vi:

 • Institutionens mål og arbejdsredskab – grundlaget til at evaluerer kvaliteten ud fra.
 • En pædagogisk guide til at nå rundt om det hele barn.
 • At der for hver af de seks temaer er beskrevet overvejelser ud fra SMITTE modellen. Herunder også børn med særlige behov.
 • At der er beskrevet overvejelser omkring dokumentation og evaluering.

Dokumentation:

 • Vi skriver dagbog - den røde tråd.
 • Billeder på daycare.
 • Vi laver barnets bog.
 • Vi udstiller børnenes kreationer.

Evaluering:

Ved evaluering forstår vi, bagudrettede overvejelser der skaber mulighed for justeringer.

I forhold til det enkelte barn, laves evalueringen ved forældresamtalerne, som afholdes 1 gang årligt eller ved

Personalet evaluerer løbende på stue- og personalemøder.