Gruppeopdeling i Engum børnehus

Opdelingen af vuggestuen, børnehaven og skoleklub

Vuggestuen

I vores vuggestue har vi ca. 20 børn og 6 voksne. Børnene er fordelt efter udvikling/alder til aktiviteter om formiddagen og ved spisning. Vi er fleksible og tager individuelle hensyn til opdelingen, det kan være dagsformbestemt, for på den måde at tilgodese det enkelte barn bedst muligt.

I ydertimerne om morgenen og om eftermiddagen er vi sammen på tværs af alder.

Ved opstart i vuggestuen får man tildelt en primærpædagog, alle voksne har dog øje for de enkelte børn. Vi vægter, at alle børn er trygge ved og kender alle voksne.

Vi oplever, at denne opdeling tilgodeser den enkeltes udvikling bedst mulig, og vi oplever, at børnene ”ser” hinanden og legemulighederne mere.

 

Børnehaven

Vi er ca. 50 børn og 7 voksne i børnehaven. Børnene er fordelt på 3 grupper.

Solbær gruppen er for de yngste børnehavebørn. Her starter barnet, når man kommer fra vuggestuen, dagplejen eller hjemmet. Her er fokus på at lære at gå i børnehave, at øve sig i de sociale spilleregler og i det at være selvhjulpen. Nogle har brug for at øve sig i at gå på toilettet, og nogle har stadig brug for en middagslur, andre skal øve sig mere i de sociale spilleregler eller i at tage overtøj på selv. Alle aspekter er vigtige at kunne, for med selvstændighed vokser selvtilliden og selvværdet.

Der er ikke en fast dato på, hvornår barnet rykker videre i den næste gruppe. Det afhænger af barnets udvikling og vi prioriterer at de følges med en kammerat i de tilfælde, hvor det er muligt.

Når barnet rykker fra Solbær gruppen, så rykker man til enten Tyttebær eller Hindbær.

Ved Tyttebærrene eller Hindbærrene er børnene blandet i alder (ca. 4-6 år). Vi oplever her, at børnene har megen glæde af hinanden på tværs af alder. De lærer af og spejler sig i hinanden, de leger på tværs af alder og øver sig heri at tage hensyn til hinanden, at byde andre ind og respektere hinanden med de forskelligheder, som vi nu har.

Da vores fysiske rammer er udfordret, har vi valgt en struktur, som hedder at Tyttebær og Hindbær på skift har fordybelsesuger og aktivitetsuger. Dette i et tidsrum, der hedder 14 dage ad gangen hvert sted for at skabe genkendelighed og for at give mulighed for at arbejde med projekter.

Fordybelsesugerne foregår på Feddet, som er en ekstra pavillon, vi har fået tildelt i en tidsbegrænset periode. Børnene går på Feddet ca. kl. 8.00 og bliver der de fleste dage indtil kl. 16.00, hvorefter de sidste børn og voksne mødes i børnehavens køkken til fælles afslutning af dagen.

På Feddet er der minimalt af forstyrrelser, derfor giver det gode vilkår til at have fokus på fordybelse, legen og de sociale spilleregler.

I aktivitetsugerne har gruppen base i børnehavens køkken. Her spises måltiderne, hvis ikke man er ude af huset. Vi har mulighed for at bruge vores bus til ture ud i det blå, vi bruger nogle af skolens faglokaler (alt efter tema/aktivitet), vi har cykeldage, båldage osv.

Skoleklub

Vi har skoleklubdage for de kommende skolebørn hver tirsdag og torsdag fra ca. kl. 8-12. De dage er de resterende Tyttebær og Hindbær sammen på Feddet i samme tidsrum.

Skoleklubben har base i SFO`ens lokaler. Her bliver børnene trygge ved de fysiske rammer. Skolens øvrige lokaler og toiletter læres også bedre at kende. I skoleklubben øves selvhjulpenhed, at vente på tur, at lytte, ”sidde stille” og modtage en fælles besked. Der bliver også leget ”skole lege” hvor man øver sig lidt på at skrive sit navn. Vi har ”grønne” projekter hvor fokus er på miljø og natur, vi har cykel projekter og meget mere.

Vi samarbejder også med Tirsbækgård, som hører til vores skoledistrikt. Vi oplever at vores skolebørn er åbne og imødekommende for nye legerelationer og hinandens forskelligheder. Ved at de kommende skolebørn har arbejdet med og været vant til at skulle modtage nye børn løbende i gruppen, oplever vi ikke at de er ”låst” i legerelationer og gruppesammensætning, men i stedet åben for nye venskaber. De er vant til at tage hensyn og til at skulle byde nye ind i fællesskabet.